Usługi laboratoryjne

Instytut Technologii Mikrobiologicznych świadczy usługi laboratoryjne zarówno z zakresu mikrobiologii, jak i fizykochemii. Bogaty profil usługowy laboratorium pozwala na wykonywanie kompleksowych analiz takich jak:

Badania żywności i pasz

Laboratorium oferuje kompleksowy zakres badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych artykułów spożywczych, surowców do ich produkcji, suplementów diety oraz pasz, w poniższych zakresach:

Badania mikrobiologiczne żywności
Obiekt Kierunki badań
 • Mięso, produkty i przetwory mięsne
 • Mleko, produkty i przetwory mleczne
 • Ryby i przetwory rybne
 • Słodycze i wyroby cukiernicze
 • Owoce, warzywa i przetwory owocowe, warzywne oraz warzywno-mięsne
 • Napoje bezalkoholowe
 • Surowce i przetwory zielarskie przyprawy
 • Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne
 • Zboża i przetwory zbożowe
 • Żywność mrożona
 • Wyroby garmażeryjne
 • Przetwory jajeczne
 • Kawa i herbata
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • Obecność Listeria monocytogenes
 • Obecność Salmonella spp.
 • Liczba bakterii redukujących siarczany
 • Liczba Clostridium perfringens
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Liczba Enterobacteriaceae – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba bakterii z grupy coli – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba paciorkowców hemolizujących
 • Liczba Campylobacter spp.
 • Liczba Listeria monocytogenes – metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
Badania mikrobiologiczne pasz
Obiekt Kierunki badań
 • Pasze
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • Obecność Listeria monocytogenes
 • Obecność Salmonella spp.
 • Liczba bakterii redukujących siarczany
 • Liczba Clostridium perfringens
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Liczba Enterobacteriaceae – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba bakterii z grupy coli – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba paciorkowców hemolizujących
Badania mikrobiologiczne zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu
Obiekt Kierunki badań
 • Półtusze zwierząt rzeźnych
 • Tuszki drobiowe
 • Obecność pałeczek Salmonella spp.
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30°C
 • Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C
 • Liczba Campylobacter spp.
Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
Obiekt Kierunki badań
 • Tusze wieprzowe (wycinki i wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem)
 • Środowisko z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem, wymazy z powierzchni nieograniczonej szablonem w tym wymazy z rąk, odciski-metoda płytek kontaktowych)
 • Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz zwierząt rzeźnych (PN-EN ISO 17604: 2015-10)
 • Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych (PN – EN ISO 18593:2005; PN-A-82055-19:2000; własna procedura badawcza) 
Badania mikrobiologiczne środowiska z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością
Obiekt Kierunki badań
Środowisko z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością:

 • wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem
 • wymazy z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk
 • odciski z powierzchni – metoda płytek kontaktowych
 • Obecność pałeczek Salmonella spp.
 • Obecność Listeria monocytogenes
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30°C
 • Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C
 • Liczba pleśni i drożdży w temp. 25°C
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37°C
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30°C – metoda płytek kontaktowych
 • Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C – metoda płytek kontaktowych
 • Liczba pleśni i drożdży w temp. 25°C – metoda płytek kontaktowych
Badania fizykochemiczne żywności i pasz
Obiekt Kierunki badań
Żywność i pasze
 • pH w rozt. KCl (met. potencjometryczna)
 • Zawartość wody (met. wagowa)
 • Zawartość popiołu (met. wagowa)
 • Białko ogólne (met. Kjeldahla, miareczkowa)
 • Zawartość tłuszczu wolnego (met. wagowa, Soxhleta)
 • Zawartość chlorków rozp. w wodzie w przeliczeniu na NaCl (met. potencjometryczna)
 • Zawartość pierwiastków: m.in.: Mg, Ca, K, P, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd, Cr (met. MP-AES);
 • Aminokwasy biogenne, wybrane związki – (met. GC/MS)

Możliwość oznaczenia:

 • Witamina B1, B2, B3 amid kwasu nikotynowego, B9 – (met. QQQ-LC/MS)
 • Witamina C – (met. QQQ-LC/MS)
 • Kwas mlekowy, bursztynowy – (met. GC/MS)
 • Kwasy C2-C8 (HS-GC/FID
 • Alkohol etylowy, metylowy – (met. HS-GC/FID)
 • Aceton – (met. HS-GC/FID)
 • Aldehyd octowy – (met. HS-GC/FID)
 • Aflatoksyny (tj. B1, B2, G1, G2) – (met. QQQ-LC/MS)
 • Mykotoksyny (tj. patulina, zearalenon) – (met. QQQ-LC/MS)
 • Pestycydy – badania identyfikacyjne – (met. GC/MS)
 • Pestycydy – badania ilościowe dla wybranych związków (np. 2,4-D, MCPA, glifosat) – (met. GC/MS, QQQ-LC/MS, GC/ECD)
Badania suplementów diety
Obiekt Kierunki badań
Suplementy diety
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 • Liczba pleśni i drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
 • Obecność Listeria monocytogenes
 • Obecność Salmonella spp.
 • Liczba bakterii redukujących siarczany
 • Liczba Clostridium perfringens
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Liczba Enterobacteriaceae – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba bakterii z grupy coli – metoda płytkowa 30°C lub 37°C
 • Liczba paciorkowców hemolizujących
 • Liczba Campylobacter spp.

Badania z zakresu ochrony środowiska

Laboratorium oferuje badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne próbek środowiskowych : wody, gleby, ścieków oraz osadów ściekowych, w poniższych zakresach:

Badania mikrobiologiczne wody
Obiekt Kierunki badań
 • woda
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych w temp. 22°C po 72 godz.
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych w temp. 36°C po 48 godz.
 • Liczba bakterii z grupy coli – metoda filtracji membranowej
 • Liczba Escherichia coli – metoda filtracji membranowej
 • Liczba enterokoków kałowych – metoda filtracji membranowej
 • Liczba bakterii z rodzaju Legionella – metoda filtracji membranowej
 • Liczba Pseudomonas aeruginosa – metoda filtracji membranowej
Badania fizykochemiczne wody i ścieków
Obiekt Kierunki badań
 • Woda
 • Ścieki

 

 • pH- (met. potencjometryczna)
 • Przewodność elektryczna właściwa (met. konduktometryczna)
 • Temperatura (pobieranej próbki)
 • Chzt (met. spektrofotometryczna)
 • Bzt5(met. elektrochemiczna)
 • Tlen rozpuszczony (met. elektrochemiczna)
 • Azot azotanowy (met. spektrofotometryczna)
 • Azot azotynowy (met. spektrofotometryczna)
 • Azot amonowy (met. miareczkowa)
 • Azot Kjeldahla (met. miareczkowa)
 • Azot ogólny (met. obliczeniowa)
 • Azot organiczny (met. obliczeniowa)
 • Fosfor ogólny (met. spektrofotometryczna)
 • Ortofosforany (met. spektrofotometryczna)
 • Chlorki (met. miareczkowa)
 • Siarczany (met. wagowa)
 • Barwa (met. spektrofotometryczna)
 • Zawiesiny ogólne (met. wagowa)
 • Zawiesiny łatwoopadające (met. objętościowa)
 • Twardość ogólna (Ca+Mg) (met. miareczkowa)
 • Stężenie wapnia (met. miareczkowa)
 • Stężenie magnezu (met. obliczeniowa)
 • Żelazo ogólne (met. spektrofotometryczna)
 • Utlenialność (ind. nadmanganianowy/Chzt)
 • Zasadowość ogólna (met. miareczkowa)
 • Detergenty anionowe (met. spektrofotometryczna)
 • Detergenty niejonowe (met. spektrofotometryczna)
 • Substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym (met. wagowa)
 • Stężenie substancji rozpuszczonych (TDS, met. wagowa)
 • Indeks oleju mineralnego (met. GC/FID)
 • Indeks fenolowy (met. spektrofotometryczna, metoda A i B)
 • Zawartość pierwiastków: m.in.: Mg, Ca, K, P, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Ni, Cd, Cr (met. MP-AES);

Możliwość oznaczenia:

 • Pestycydy – wybrane związki (met. GC/MS, GC/ECD)
 • Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (wybrane WWA, met. GC/MS, HPLC/FLD)
 • Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX, met. HS-GC/FID)
Badania fizykochemiczne gleby i osadów ściekowych
Obiekt Kierunki badań
 • Gleba
 • Osady ściekowe
 • Sucha pozostałość (met. wagowa)
 • Pozostałość po prażeniu (met. wagowa)
 • pH (met. potencjometryczna)
 • Azot Kjeldahla (met. miareczkowa)
 • Azot azotanowy (met. spektrofotometryczna)
 • Azot azotynowy (met. spektrofotometryczna)
 • Azot amonowy (met. spektrofotometryczna)
 • Azot organiczny (met. obliczeniowa)
 • Azot całkowity (met. obliczeniowa)
 • Całkowity K, Mg, P i Ca (met. MP-AES)
 • Przyswajalny K, Mg, Ca (met. MP-AES)
 • Przyswajalny P (met. spektrofotometryczna)
 • Węgiel organiczny (met. miareczkowa, Tiurina)
 • Zawartość pierwiastków: m.in.: Mg, Ca, K, P, Cu, Zn, Fe, Mn, Pb, Ni, Cd, Cr (met. MP-AES),

Możliwość oznaczenia:

 • Zawartość benzyn (C6-C12) (met. HS-GC/FID)
 • Indeks oleju mineralnego (C10-C40) (met. GC-FID)
 • Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (wybrane WWA, met. GC/MS, HPLC/FLD)
 • Zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX, met. HS-GC/FID)
 • Pestycydy chloro-, fosforoorganiczne (met. GC/MS, GC/ECD)

Badania kosmetyków

Instytut oferuje mikrobiologiczne badania kosmetyków, w poniższych zakresach:

Badania mikrobiologiczne
Obiekt Kierunki badań
 • Kosmetyki
 • Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
 • Obecność Pseudomonas aeruginosa
 • Obecność Staphylococcus aureus
 • Obecność Escherichia coli
 • Obecność Candida albicans
 • Test konserwacji – Challenge test

Badania molekularne

W Pracowni Biologii Molekularnej możliwe jest przeprowadzanie analiz genetycznych z zakresu mikrobiologii i oceny żywności oraz badań diagnostycznych takich jak genotypowanie i różnicowanie mikroorganizmów, badanie składu gatunkowego i stałości składu gatunkowego preparatów mikrobiologicznych.

W obszarze mikrobiologii i oceny żywności wykorzystywane są zwalidowane testy molekularne umożliwiające:

 • wykrywanie obecności szczepów Listeria monocytogenes,
 • wykrywanie obecności szczepów Salmonella spp.,
 • określanie pochodzenia gatunkowego produktów pochodzenia zwierzęcego.

Analizy przeprowadzane są w oparciu o wysoce czułe reakcje real-time PCR.

W badaniach preparatów mikrobiologicznych wykorzystywane są metody takie jak:

 • analiza sekwencji genu 16S, 18S lub ITS,
 • profilowanie mikroflory metodą PCR-DGGE,
 • różnicowanie metodą RAPD.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty

Instytut Technologii
Mikrobiologicznych w Turku

al. NSZZ Solidarność 9, 62-700 Turek
e-mail: sekretariat@itm.turek.pl
Tel.: 571 204 022