Laboratoria

Instytut dysponuje następującymi pracowniami laboratoryjnymi:

Laboratorium Mikrobiologii

Możliwości analityczne:

 • Diagnostyka mikrobiologiczna preparatów bakteryjnych, żywności, kosmetyków, wody, gleby i osadów ściekowych;
 • Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i lekowrażliwości;
 • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych preparatów bakteryjnych;
 • Skalowanie procesu hodowli mikroorganizmów z formatu laboratoryjnego do warunków technologicznych;
 • Identyfikacja genetyczna drobnoustrojów;
 • Analiza składu gatunkowego konsorcjów bakteryjnych w próbkach środowiskowych (powierzchnia roślin, woda, gleba, osady ściekowe);
 • Ustawiczny rozwój i poszerzanie warsztatu analitycznego;
 • Ocena wyrobów probiotechnologicznych i ich wpływu na środowisko (glebę i rośliny).

W skład Laboratorium Mikrobiologii wchodzą pracownia mikrobiologiczna oraz pracowania biologii molekularnej.

Pracownia Mikrobiologii

W Pracowni Mikrobiologii wykonywane są prace zarówno związane z projektami badawczymi jak badania jakościowe żywności, wody, kosmetyków oraz próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prócz podstawowych analiz związanych z analizą jakościową oraz ilościową mikroorganizmów wykonywane są również prace związane z izolacją nowych szczepów, charakterystyką i identyfikacją pozyskanych izolatów oraz łączeniem ich w kompozycje, opracowywanie nowych produktów, preparatów oraz finalnie badanie ich wpływu na ekosystemy do których zostały zaaplikowane. Tak kompleksowe analizy są możliwe dzięki nowoczesnej aparaturze w skład której wchodzą m.in. cytometr przepływowy, platforma mikroprzepływowa CellASIC ONIX do hodowli komórek oraz bioreaktory wykorzystywane podczas skalowania procesów fermentacji, obejmujące kontrolę oraz sterowanie hodowlami komórkowymi.

Na infrastrukturę działu składają się:

 • Pomieszczenia przyjęcia i przygotowania prób;
 • Pokoje posiewów, inkubacji, odczytów i interpretacji wyników;
 • Pracowania nowoczesnych metod badania właściwości komórek;
 • Pracowania skalowania procesów;
 • Przygotowalnia podłóż i pożywek oraz sterylizacja czysta, brudna, zmywalnia oraz chłodnia i inne magazyny;
 • Pomieszczenia socjalne.

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Biologii Molekularnej przystosowana jest do badania zróżnicowanych matryc. Możliwości pracowni obejmują diagnostykę obecności wybranych gatunków bakterii (diagnostyczne reakcje PCR), ocenę składu gatunkowego populacji bakteryjnych, identyfikację gatunkową drobnoustrojów, różnicowanie drobnoustrojów (metoda RAPD) oraz typowanie drobnoustrojów (metoda ARDRA lub RFLP). Wyposażenie znajdujące się w pracowni oraz doświadczony zespół umożliwia przeprowadzanie analiz molekularnych również materiałów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Na infrastrukturę działu składają się:

 • Pomieszczenia do izolacji kwasów nukleinowych;
 • Stanowisko do przygotowywania i przeprowadzania reakcji PCR;
 • Ciemnia do przeprowadzania elektroforezy agarozowej i akryloamidowej kwasów nukleinowych, produktów reakcji PCR i białek.

Laboratorium Fizykochemii

Aparatura oraz zespół doświadczony w przeprowadzaniu analiz instrumentalnych, takich jak spektrometria lub metody chromatograficzne, umożliwia przeprowadzanie kompleksowych analiz składu chemicznego próbek różnego pochodzenia. Wszystkie z posiadanych chromatografów pozwalają na oznaczenie związków organicznych (metabolity wtórne, związki bioaktywne). Wybór konkretnego typu chromatografii (gazowa, cieczowa) oraz detektora (masowy, FID, UV-Vis, etc.) zależy od m.in. charakterystyki oznaczanego związku (lotność, polarność) oraz spodziewanego poziomu stężeń (makroskładniki, związki śladowe). Po otrzymaniu informacji o poszukiwanym związku istnieje możliwość przygotowania odpowiedniej metodyki.

Możliwości analityczne:

 • Analizy fizykochemiczne prób środowiskowych, żywnościowych, nawozów i innych;
 • Badanie metabolitów co pozwala na obserwację efektu działalności mikroorganizmów na styku ze środowiskiem aplikacji;
 • Ustawiczny rozwój i poszerzanie warsztatu analitycznego;
 • Ocena wyrobów probiotechnologicznych i ich wpływu na środowisko (glebę i rośliny).

Dział Fizykochemicznej Analizy Instrumentalnej posiada bogatą infrastrukturę, w ramach której wyodrębniono:

 • Pracownię przyjęcia prób i przygotowania odczynników wraz z magazynem odczynników;
 • Zmywalnię szkła laboratoryjnego wraz z magazynem szkła;
 • Pracownię przygotowania i prostych metod instrumentalnych;
 • Pracownię mineralizacji prób, np. do oznaczeń pierwiastków;
 • Pracownię analizy śladowej, wyposażoną w unikatowy system atomowej spektrometrii emisyjnej pierwiastków wzbudzonych w plazmie;
 • Pracownię chromatografii, wyposażoną w systemy chromatografii cieczowej LC-MS z detektorem mas atomowych, w oparciu o potrójny detektor kwadrupolowy (QQQ) i detektory konwencjonalne DAD i FLD, a także system chromatografii gazowej GC-MS sprzężonej również ze spektrometrem mas atomowych oraz typowymi detektorami analitycznymi (FID, ECD).

Aparatura ta umożliwia pełną analizę szerokiej gamy próbek żywnościowych, paszowych, środowiskowych i wielu innych, w zakresie badania składu ilościowego i jakościowego tychże materiałów.