Projekty

ITM aktywnie bierze udział w realizacji projektów badawczych. Zaangażowanie Instytutu, w zależności od potrzeb partnerów, obejmuje analizę problemu, planowanie prac badawczo-rozwojowych, realizację badań, analizę wyników i ich interpretację. Dodatkowo podczas realizacji zadań spoczywających po stronie ITM istnieje możliwość korzystania ze wsparcia naszego zespołu badawczego.
Dotychczas uczestniczyliśmy w realizacji projektów ukierunkowanych na opracowanie technologii mikrobiologicznych w różnych obszarach działalności człowieka.

Badania nad technologiami mikrobiologicznymi w rolnictwie

W ITM prowadzone są prace badawcze dotyczące izolacji oraz charakterystyki pożytecznych wobec roślin mikroorganizmów izolowanych ze środowiska naturalnego w celu wykorzystywania ich do promowania wzrostu roślin. W ramach współpracy ITM z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zrealizowano projekt dotyczący wzrostu roślin jagodowych. W toku realizacji badań utworzono kolekcję ok. 150 szczepów. Wśród nich znajdują się takie, które wykazują bogaty zestaw mechanizmów warunkujących nawiązywanie symbioz z roślinami i promowania ich wzrostu oraz szczepy o aktywności przeciwdrobnoustrojowej wobec mikroflory fitopatogennej.

Badania nad naturalnymi technologiami mikrobiologicznymi w ochronie środowiska

Zespół ITM uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego, w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, które mają na celu wspieranie współpracy nauki z przemysłem. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przy udziale partnerów z Niemiec: Centrum Hemholtz, Monachium oraz firmy VITA34, Rumunii: Instytut Badań i Energetyki ISPE oraz Polski: Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej oraz firmy ProBiotics Polska – partnera Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych – ProBioCluster. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie oraz rekultywacja terenów skażonych wysoką zawartością metali ciężkich, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu roślin energetycznych, które następnie zostaną wykorzystane do produkcji energii. Jednym z zadań projektu jest stworzenie bioszczepionki składającej się z mikroorganizmów w PGPB wyizolowanych z ekosystemów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. W tym zakresie zespół ITM uczestniczył w: procesie izolacji i selekcji mikroorganizmów pod kątem ich zdolności do promowania wzrostu roślin, w ocenie oporności szczepów na wysoką zawartość metali ciężkich, odpowiadali za opracowanie warunków hodowli biomasy bakteryjnej, jej utrwalania w procesie liofilizacji, opracowanie sposobu stosowania bioszczepionki.

ITM uczestniczył w projekcie ukierunkowanym na opracowanie mikrobiologicznej technologii ograniczenia zawartości biogennych związków fosforu jako metody rekultywacji osadów dennych w ekosystemach wodnych zagrożonych nagłym i niekontrolowanym zjawiskiem uwalniania biogenu do toni wodnej. W ITM realizowane są również prace, których celem jest wykorzystanie mikroorganizmów w procesie oczyszczania gleb, wód i osadów ze związków ropopochodnych.