itm unit

Fizykochemiczne analizy instrumentalne

Dział analizy instrumentalnej posiada bogatą infrastrukturę, w ramach której wyodrębniono: pracownię przygotowania odczynników i materiału do badań, magazynek odczynników, zmywalnię, magazyn szkła, pracownię przygotowania prób i prostych metod instrumentalnych, pracownię mineralizacji prób  np. do oznaczeń pierwiastków,

pracowanię analizy śladowej, wyposażoną w unikatowy system atomowej spektrometrii emisyjnej pierwiastków wzbudzonych w plazmie, pracownię chromatografii, wyposażoną w systemy chromatografii cieczowej LC-MS z detektorem mas atomowych, w oparciu o potrójny detektor kwadrupolowy (QQQ) i detektory konwencjonalne DAD i FLD, a także system chromatografii gazowej GC-MS sprzężonej również ze spektrometrem mas atomowych oraz typowymi detektorami analitycznymi (FID, ECD).
Aparatura ta umożliwia pełną analizę szerokiej gamy próbek żywnościowych, paszowych, środowiskowych i wielu innych, w zakresie badania składu ilościowego i jakościowego tychże materiałów.

pasek png2